Ruth Mestre presenta en la Comissió Europea un estudi sobre la mutilació genital femenina

By 28 December, 20182018, Notícies

La professora Ruth Mestre, investigadora de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, ha presentat en la Comissió Europea l’estudi “La mutilació genital femenina a Europa: anàlisi dels casos judicials”, publicat junt a Sara Johnsdotter.

L’estudi s’ha presentat en el transcurs d’una jornada de discussió, que va tindre lloc a Brussel·les el 13 de desembre, sobre els avanços realitzats en la matèria, les tasques realitzades i els reptes pendents, celebrat quan es compleixen cincs anys de la Comunicació de la Comissió Europea al Parlament i el Consell sobre l’eliminació de la Mutilació Genital Femenina a Europa (COM/2013/0833 final).

La Comissió Europea va encarregar en 2015 la realització d’un estudi sobre casos penals a Europa en matèria de mutilació genital femenina, que abordara també el problema dels rumors sobre desplaçaments transnacionals en relació amb la circumcisió femenina a Europa. L’estudi va ser realitzat per les professores Sara Johnsdotter (Malmo University) i Ruth M. Mestre i Mestre a partir de dades recaptades en onze països europeus. Les dades inclouen decisions judicials penals, la història migratòria de les comunitats potencialment afectades en els diferents països amfitrions, el treball dels serveis socials o de protecció a menors i els protocols d’actuació en els diferents països.

En l’informe s’aborda el marc jurídic general per a combatre la mutilació genital femenina i s’analitza breument l’impacte que el principi de diligència deguda, com a conseqüència de la signatura del Conveni d’Istanbul, podria tindre en la protecció i prevenció de les mutilacions genitals femenines. “Una troballa del nostre estudi –explica la professora Ruth Mestre– és el fet que les respostes donades pels diferents països estan modelades per les disparitats dels sistemes d’enjudiciament públic a Europa”. Per aqueixa raó la professora Mestre va aprofitar la jornada a Brussel·les per a assenyalar a la Comissió que “necessitem més investigació en aquest àrea per a comprendre l’impacte dels diferents sistemes en la protecció efectiva dels drets de les dones, així com implicar les comunitats potencialment afectades en el disseny i implementació dels mecanismes de Prevenció, Protecció, Persecució i Provisió de serveis que estableix el Conveni d’Istanbul”. 

Estudi complet: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7fff7a7b-fc84-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en

Informació en el web de la Comissió Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-602_en.htm